k.jpg
در موزه زنان آمریكا، دیواری وجود دارد كه نوشته هایی از زنان آمریكایی بر آن نقش بسته است. هزینه نگهداری این دیوار را یكی از بانك های امریكا تامین می كند.خواندن آنها خالی از لطف نخواهد بود.
صفحه 45 از 45
صفحه قبلی |<< << < ... 44  [45]